شاهزاده یوکواین بازی رتبه بدهید:

شرح: لباس زیبا شاهزاده یوکو و برای روز کامل از پاپ فقط مانند یک شاهزاده خانم شایسته دریافت او reay. استفاده از موس به لباس او.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.