آشپزی تا زمانی انجام می شوداین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.