قبل Levato دمیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: از سنگ اردوگاه با برادران جوناس، دمی Lovatos زندگی تغییر کرده است. در حال حاضر او یک فوق ستاره! نوبت به او بدهد makeover کاملا شماست!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی