عجله Coaster غلتکیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: مردم عجله coaster غلتکی برای هر مرحله عبور می دهد. آنها را به اندازه کافی لرزش و شما کار.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.