سوپر ماریو ستاره Scrambleاین بازی رتبه بدهید:

شرح: جمع آوری تمام sprites درخشش و شکست Bowser پادشاهی قارچ برای نجات!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی