نامتناهی ماریواین بازی رتبه بدهید:

شرح: نامتناهی ماریو برادران داغ بازی ماریو که در آن ماموریت شما این است برای کشتن تمام دشمنان با پریدن بر آنها و رسیدن به پرچم در پایان هر سطح پیشرفت به بعد است. شما باید دنیاهای مختلف و سطوح پاداش به عنوان بسیاری از نقاط نمره که ممکن است. جمع آوری سکه های به نمره امتیاز اضافی. خوردن قارچ رشد بزرگتر و گل به پرتاب توپ آتش. استفاده از سمت چپ صفحه کلید و کلیدهای پیکان راست رفتن, مطبوعات S کلید به پرش و یا انجام اقدامات، و یک کلید به پرتاب fireballs.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی