مبارزه با ماریواین بازی رتبه بدهید:

شرح: به ماریو مبارزه با هدف شما کمک ماریو مبارزه علیه Koopa Goomba و دشمنان بسیاری است. ماریو به فرد مهاجم تبدیل شده و به جای پریدن از روی دشمنان او عضلات خود را خم و دشمنان با خشونت به ضرب و شتم. استفاده از کلید های arrow به پیاده روی، فشار یک کلید به پرش، کلید ثانیه به حمله و استفاده از کلید D به پرتاب fireballs. رسیدن به قلعه در انتهای هر سطح پیشرفت بعدی. ضرب و شتم تمام دشمنان و اجازه ندهید که نوار سلامتی شما برای اجتناب از حملات دشمن نایاب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی