ماجراجویی های ماریو 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: Mario ماجراجویی 2 بازی awesome بازی که در آن هدف شما این است که به کمک Mario به شکست تمام دشمنان مانند koopa goomba، و غیره با پریدن بر آنها. استفاده از کلیدهای چپ و راست به راه رفتن و فشار دهید تا کلید فلش به پرش. جمع آوری سکه های طلا پراکنده اطراف سطح برای اضافی امتیاز. آمار بلوک سوال به کسب جایزه موارد مانند قارچ، آتش گل، و غیره. در هر سطح شما باید به جمع آوری سکه های طلا ویژه در پایان برای رسیدن به سطح بعدی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی