ماریو جهاناین بازی رتبه بدهید:

شرح: شاهزاده خانم هلو توسط Bowser بد دوباره دستگیر شده و Mario است آنکه ورود به چرخ و فلک


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی