کشتن گوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: Heidepc ® بزرگ این کنترل و کمک به او به معنای واقعی کلمه را کتک یا تفنگ پایین هر کسی یا هر چیزی که ممکن است در راه خود ایستاده است. هنگامی که شما خسته از ضرب و شتم دشمن سوئیچ به خود را بر روی اندازه مسلسل و ذخیره کردن زباله به همه آنها.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی