اعجوبه مجنون کامیوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: لذت دیوانه بازی در مورد هیولا کامیون Steuerung: آتش: پرش سدیم: na جنبش: right_left Anweisungen: در بازی


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی