Scooby Doo رودخانه رپیدز داد و بیداداین بازی رتبه بدهید:

شرح: راهنمای پشمالو و Scooby از طریق یک سری از عمل متقابل و منطق پازل را بر اساس. سازمان دیده بان صحنه برای سرنخ با ارزش. جمع آوری اقلام برای کمک به شما از طریق موانع دریافت کنید. حفظ خون سردی خود را تا پایان قسمت.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی