آکادمی سوپرمن آموزش هااین بازی رتبه بدهید:

شرح: بهبود مهارت های مشت سوپرمن در این بازی awesome!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی