بن 10 بیگانه دستگاهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: منجر بن 10، ماکس پدر بزرگ و او پسر عموی گوئن در این ماجراجویی بزرگ. استفاده از ماوس برای پیدا کردن سرنخ و حرکت را از طریق حالات.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی