در مقابل مردان ایکس لیگ عدالتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: خیابان جنگنده سبک نبرد بین قهرمانان X-Men و قهرمانان لیگ عدالت نیروی کار است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی