خرج کردن نكند،این بازی رتبه بدهید:

شرح: با تشکر برای هر کس برای خود نظرات مثبت و منفی. این بازی در واقع نسخه تیزر کامل است


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.