لگد زدن و جیغاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Heres شانس خود را برای مربی وستون هستیم درس بگیریم. پا زدن توپ گذشته فیل به خالص و نمره! مراقب باشید، اگر شما هنوز سه عکس خود را بری وجود دارد. نمره هدف و اثبات فیل شما به اندازه کافی مهارت برای بازی در تیم خود هستند!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.