چشم های رویاییاین بازی رتبه بدهید:

شرح: رویایی چشم آن عشق در نگاه اول خواهد شد. اما صبر کنید، او هنوز تو اصلا نگاه.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.