تاریخ کوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: استفاده از موشواره به بازی. دنبال دستورالعمل در هر سطح به شما تاریخ فراموش نشدنی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.