Funny آسانسوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: آنچه می رود باید به پایین و خنده دار دریافت کنید. بالابر ارواح خود با funny آسانسور این بالا.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.