عناصر 7این بازی رتبه بدهید:

شرح: 7 عناصر تفاوت بازی برای دختران است. 7 طبیعت عناصر سطح 7 و 7 تفاوت برای هر یک از آنها. کشف تفاوت هست پنهان در جزئیات است که قدرت های طبیعت را ارائه کرده است. نیروهای شخصی آب و باد و آتش این بازی تفاوت آن را حتی جالب تر پیوسته اند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی