عنکبوتی رنگین کماناین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک عنکبوتی رنگین کمان به کشف دنیای جادویی پر از جواهرات و هدف شما این است که بسیاری از نقاط نمره که ممکن است توسط جمع آوری سکه های طلا. ماوس خود را به وب برای گرفتن سیستم عامل و ادامه سفر از طریق سطح ساقه را کلیک کنید. گرفتن رنگین کمان را پر کنید تا متر رنگین کمان و یک بار متر پر کردن شما رنگین کمان وب قدرت کسب خواهد کرد. اجتناب از همه موانع در راه خود و سعی در ادامه سفر خود را به عنوان زمانی که ممکن است. سقوط کردن صفحه دیگری خواهد مرد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی