موبایل و کامپیوتراین بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در موبایل و کامپیوتر این است که ضرب و شتم حریف کامپیوتر در سبک 3d پنگ بازی. در هر سطح شما باید به ضرب و شتم کامپیوتر سه بار به پیشرفت به سطح بعدی. شما باید فقط پنج زندگی می کند پس در حالی که مراقب باشید. کلیک بر روی موس توپ را شروع بازی و سپس ماوس خود را به ارسال توپ را به حریف خود را با استفاده از دست و پا زدن. امتیاز اضافی برای صحت و منحنی. در سطح اول چند کامپیوتر خواهد بود درهم و برهم است اما در سطح بعد شما باید به ضرب و شتم کامپیوتر بزرگ بازی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی