رکورد داماین بازی رتبه بدهید:

شرح: رکورد Tripping تجربه بازی همهجانبه است که آغاز می شود با ابتدا یک رکورد است. با استفاده از ماوس شما چرخ پیمایش شما قادر خواهید بود به راه خود را از طریق تمام پنج فصل خراش. شما می توانید برای بالا روزانه مرتبه نمره و یا سعی کنید به گرفتن نقطه میان نمرات بالا تمام وقت.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.