پیدا کردن تخم مرغ عید پاکاین بازی رتبه بدهید:

شرح: 10 تخم مرغ پنهان در اتاق وجود دارد. مراقب باشید به علت هم وجود دارد برخی از مکان های که در آن شما گرفتن امتیاز منفی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی