غول عصبانی کامیون 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: جدید بازی کامیون غول دیوانه Steuerung: آتش: پرش سدیم: na جنبش: right_left Anweisungen: رانندگی با کلیدهای جهت دار


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی