کشیدن مسابقه 3این بازی رتبه بدهید:

شرح: کنترل/دستورالعمل: بالا/پایین: تغییر بالا/پایین فضای: گاز ازت: افزایش نیتروژن به معرفی مطبوعات فضای پرش! توجه داشته باشید: برای کشیدن مسابقه 2 کنترل روشن کنید, برو به "گزینه ها!'


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.