اجرای فاضلاباین بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه در برابر حریف خود را در فاضلاب در این بازی گرافیک عالی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی