طوفان شناین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما در حال مسابقه حشره دار از طریق بیابان در رقابت با 5 بازیکن کامپیوتر کنترل. دور کامل با عبور از طریق بازرسی به پیروزی در بازی از اعتبار است که سریعتر buggies در مسابقات بعد برجسته. یادگیری کنترل بازی دور آموزش. ارسال بار به رقابت در برابر بهترین در سراسر جهان. Steuerung: پایین Arrow: ترمز ESC: مکث چپ Arrow: هدایت پیکان راست راست: هدایت سمت چپ نام Arrow: شتاب آتش: پرش سدیم: na جنبش: پیکان Anweisungen: حشره دار خود را در اطراف آهنگ های پیچ در پیچ کنترل با استفاده از کلید های arrow. فشار دادن


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی