اواسط شب نژاداین بازی رتبه بدهید:

شرح: رانندگی کردن در خیابان به عنوان شما برای جلوگیری از اتومبیل در دوزند و خطوط خود را. تا زمانی که شما می توانید آخرین و سقوط نمی کنند. حتی اگر شما فقط می خواهید به برخی از خودروها تصادف، لذت ببرید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.