حشره دار اجرا 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: سعی کنید به پایان قبل از کميته زمان و حشره دار خود را 2 به بیت دمیده شده است! با استفاده از نوار فضا--پرش بیش از بمب. استفاده از عرض، A، S، D--به حرکت می کند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.