پارک Shangai سوار 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: آماده برای challegening پارکینگ تجربه در پارک شما سوار 2: شانگهای! شما نوکر شناخته شده هستند و آن شغل خود را به پارک اتومبیل به عنوان بسیاری که ممکن است قبل از زمان اجرا می شود. نژاد سراسر پارکینگ بسیاری از شانگهای و گرفتن آن ماشین پارک شده!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.