کامیون اعجوبه نظامیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: نظامی هیولا کامیون بازی رایگان: هاپ پشت چرخ کامیون اعجوبه نظامی و شخم از طریق صحرا. تغییر از بالا به پایین دنده با نوار فضا.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی