مسابقه میکرو 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: رانندگی ماشین شما میکرو مسابقه در اطراف مسیر. فراموش نکنید که برای استفاده از نیترو به پایان مسابقه اول!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی