کشنده درایواین بازی رتبه بدهید:

شرح: همانطور که شما رانندگی بیش از کوه های گرفتن موارد طلا و کلید خروج کنترل هامر. نوک نیست!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.