سوزاندن چرخاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی مسابقه 3D اعتیاد آور! خرید ماشین های مختلف تا 8 و 12 آهنگ چالش را باز کند. ارتقا موتور نیترو و زره پوش به کامل بازی. فلش درایو.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.