لحن و نژاد: تبدیل سوپراسپرتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تنظیم supercar خود را بسیار جذاب تبدیل و سپس آن را به دانه در سری 4 مسابقه کشیدن در برابر برخی از رقبای سختی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی