جنون بزرگراهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شروع کار به عنوان یک راننده حرفه ای برای سندیکای جرم زیرزمینی در جنون بزرگراه! ارائه بسته های مرموز از بین بردن اتومبیل های دشمن و مسابقه ساعت پرداخت می شود! با استفاده از پول خود را برای ارتقا اتومبیل برای برخی از بزرگراه جدی مسابقه!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی