هیولا نیترو کامیوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: پایان آهنگ که شما انفجار اتومبیل های دیگر و دیگر موانع در طول مسیر و انتخاب یکی از دو کامیون هیولا!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.