سوار دیوانهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما دیو سرعت؟ پس عجله از مسابقه دهنده خیابان احساس! درایو به همان سرعتی که ممکن است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.