پشتيبانی مسابقهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه پایین مسیر را با خود سوسک. ضرب و شتم مخالفان خود را به خط پایان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.