شکارچی اخبار 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: فقط تیتر بزرگترین در تلفن همراه خود را دریافت کرده اید، و شما تا قبل از آژانس خبری است!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.