AMG رانش انقلاباین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی AMG رانش انقلاب و ایجاد رانش کامل مسابقه در حالی که بیش از این راه پوشیده از برف. سعی کنید به نمره به عنوان بسیاری از نقاط که ممکن است درون محدودیت زمانی. بی اراده کار کردن با دقت و آفرود می کنید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی