خیابان چلنجراین بازی رتبه بدهید:

شرح: بافت پایین خیابان های شهرستان ضربه توسط پایین بسیاری از cones های سبز که می توانید! بازی خیابان چلنجر و ببینید اگر شما می توانید آن را از طریق تمام 10 سطح دشواری را!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی