دریافت گریپاین بازی رتبه بدهید:

شرح: پاپ تا چرخ جلو موتور سیکلت خود را و سعی کنید به آن سوار تا زمانی که ممکن است! دریافت سریع شروع و سپس ترمز در زمان مناسب. تعادل دوچرخه برای حفظ وزن در لاستيك جلو. دریافت گریپ واقعا تست تعادل خود را در مهارت های پس آماده دریافت!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی