شیدایی دوچرخه 5این بازی رتبه بدهید:

شرح: درایو سراسر چشم انداز با اشیاء مختلف در مسیر خود ایستاده.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.