فراراین بازی رتبه بدهید:

شرح: یک شایعه است که دوست خود را توسط مافیا کشته شده و شما آینده است! قبل از کشتن آنها شکار کردن مافیا!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی