مسابقه برای کشتناین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما یک راننده ماهر استخدام برای منفجر کردن دشمنان پایه آورده است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی