اتومبیل جعبهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه جعبه خود را انتخاب کنید و سعی کنید به مسابقات بزرگ باد. که به آسانی به عنوان آن ممکن است صدای هشدار داده شود. شما باید به کنترل مسابقه جعبه خود را فقط حق دور تمام گوشه و کنار و اجتناب از گرفتار شدن توسط بازیکنان دیگر. سعی کنید به انتخاب کنید تا برخی از قدرت یو پی اس در طول راه که شما هرگز نمی دانید چه شما ممکن است دریابید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.