نئون سواراین بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه دوچرخه نئون طی کشیدن خاموش برخی از stunts عالی در طول راه به سخت بازپرسی کردن از برخی از نقاط اضافی. شما حتی می توانید استفاده کنید کلید های arrow به تغییر رنگ دوچرخه نئون.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی